Boşanmamı Türkiye’de Nasıl Tanıtır ve Uygulatırım?


 

 • Tanıma Tenfiz davası ne demektir?

Yabancı mahkemelerin verdiği kararların Türkiye’de geçerli olabilmesi için açılan dava türüdür.

 • Tanıma Tenfiz davası açılması için hangi şartların bulunması gerekir?

Söz konusu davanın açılması için yedi şartın sağlanması gerekir. Öncelikle yurt dışındaki mahkemece verilen bir ilamın bulunması, söz konusu ilamın hukuki bir davada verilmiş olması, bu ilamın kesinleşmiş olması ve Türk yargı yetkisine girmeyen bir ilam olması gereklidir. Bununla birlikte bu kararın kamu düzenine aykırı olmaması, devletlerarası karşılılık ilkesine uygun olması ve karar verilirken savunma hakkının kısıtlanmamış olması bu davanın açılması için bulunması gereken şartlardandır.

 • Ceza davalarında ve idari davalarda tanıma tenfiz istenebilir mi?

Vergi, Ceza ve idare hukukuna ilişkin olarak verilmiş kararlar Tanıma ve Tenfiz davalarına konu olamazlar.

 • Tanıma Tenfiz davası ne kadar sürüyor?

5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 55.maddesinde vurguladığı üzere tanıma tenfiz davaları basit yargılama usulüne tabidir. Basit yargılama usulünde dava dilekçelerinin taraflara tebliğ edilmesi ve belirlenen duruşma gününün görülmesi gereklidir. İşte bu tebliğ süreci tanıma tenfiz davalarında sorun yaşanan bir alandır. Davalı yurt dışında yaşayan bir Türk Vatandaşı ise bu kişinin bulunduğu ülkedeki en yakın Türk Konsolosluğu’na tebligat gönderilecektir. Eğer bu kişi dilekçeyi konsolosluk üzerinden tebliğ almazsa bazı konsolosluklarda tebliğ alınmış sayılırken bazılarında ise ikinci kez tebliğe çıkarılması gerekiyor ve o durumda tebliğ yapılmış sayılıyor. Bu durumda 12-18 ay arasında tüm sürecin sonlanabileceğini söyleyebiliyoruz.

Davalı yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu bir kişi ise tebligat yapılabilmesi için mutlak bir şekilde adresinin bilinmesi gerekmektedir. Adresi bilinmediği durumda bulunduğu ülkenin içişleri bakanlığından adres istenebilecektir.  Eğer buradan da bulunamıyorsa ilanen tebligat yapılır ancak bu durumda tüm sürecin sonlanması 20-24 ayı bulabilmektedir.

Bununla birlikte Tanıma Tenfiz davalarında davalı ve davacının ayrı ayrı Türkiye’de iki avukata vekalet vermesi halinde sürecin tamamlanması 2-3 ay kadar kısa sürecektir. Bu sebeple tarafların anlaşmasını ve aynı avukata vekalet çıkarmasını önermekteyiz.

 • Tanıma ve Tenfiz arasındaki farklar nelerdir?

Yabancı mahkemenin kararı niteliği gereği icra edilebilir nitelikte ise tanıma ile birlikte tenfiz davası da açılır, icra edilebilir nitelikte değil ise sadece tanıma açılması yeterlidir.

 • Tanıma Tenfiz davasında görevli mahkeme neresidir?

Temel olarak görevli mahkeme Asliye Mahkemeleridir ancak konusuna göre Aile Mahkemesi yada Asliye Ticaret Mahkemelerinde de açılabilir.

 • Tanıma Tenfiz davasında yetkili mahkeme neresidir?

Davacı ya da davalı taraflardan birinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa mutad meskeni, o da yok ise İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunan mahkemelerden birinde söz konusu dava açılabilir.

 • Boşanma ile ilgili tanıma tenfiz davalarında gerekli evraklar nelerdir?

Yurt dışı mahkemelerinden alınan boşanma kararlarının tanınması için açılan davalarda ilamın aslı veya onaylı sureti ile ilamın kesinleşme ve apostil şerhi ile noter onaylı Türkçe Tercümeleri gerekmektedir.

 • Tanıma Tenfiz davaları hangi harca tabidir?

Tanıma davaları maktu harca tabiyken, tenfiz davaları için Yargıtay’ın bazı daireleri maktu bazı daireleri ise nıspi harç bakımından karar vermiştir. Uygulamada maktu harç ile açılmaktadır.

 • 690 Sayılı KHK İle Tanıma Tenfiz davalarıyla ilgili gelen değişiklikler nelerdir?

17 Nisan 2017 Tarihli 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddeleri şu şekildedir;

“MADDE 4 – 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

“Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili

MADDE 27/A – (1) Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.

(2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır.

(3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.”

Bu değişikliğe göre yurt dışından alınan mahkeme ilamlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için kararın taraflarının kendilerinin ya da vekilleri aracılığıyla birlikte başvurması halinde dava açılmadan nüfusa işleneceği şeklinde değiştirilmiştir. Ancak söz konusu değişiklik halen uygulanmamaktadır.

Ayrıntılı bilgi ve sorularınız için avukatlarımıza danışabilirsiniz.

Aile HukukuKadın HaklarıUluslararası Hukuk

boşanmaboşanma davası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


  İletişime Geç
  close slider

   WhatsApp chat