İş Hukuku

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve uyuşmazlıkların giderilmesi için iş hukukuna ihtiyaç duyuyoruz.

Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma, işten çıkma, işten çıkarma (sözleşmelerin feshi) işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazaları, meslek hastalıkları, ücret alacakları, fazla mesai alacakları, yıllık izin hakkı ve alacağı, resmi tatil hakkı, ihbar, kıdem tazminatları, işe iade davaları, mobbing ve kötü niyet tazminatlatı, işveren açısından çalışanların haklarının korunması, haklı sebeple iş sözleşmesinin feshi, taşeron çalışma (alt-üst işverenlik), işverenin kusursuz sorumluluğu, grev, lokavt, sendikalaşma, arabuluculuk, işçinin ve işverenin yükümlülükleri gibi oldukça geniş bir alanda milyonlarca kişinin hakları ve sorumluluklarının bilinmesi ve düzenlenmesi için bir avukata danışmak şüphesiz önemli bir ihtiyaç.

İş hukukunda yukarıda söz ettiğimiz konulara ilişkin düzenleme, uyuşmazlık ve dava süreçleri bizzat işçiler ve işverenler tarafından yürütülebilmektedir. Ancak özellikle iş hukuku; süreli iş ve işlemleri, ilgili mevzuatlara hakimiyeti ve pek çok teknik detayı kapsadığından bir avukata danışılmasında büyük yarar görüyoruz.

Ülkemizde iş hukuku 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu  ve zaman zaman da 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nu ile düzenleniyor. İş ilişkilerinin de bu kanunlara uygun olarak düzenlenmesi için bir avukat desteğinin alınması, gerek çekişme anlarında gerek çekişme anlarından önce ve sonrası için önem arz ediyor.

Ülkemizde tüm devletlerde olduğu gibi, yalnızca işçi ve işveren arasındaki bir bağ ile açıklanamayacak olan iş hukuku, bireysel ve toplu iş hukuku olarak ikiye ayrılıyor. İş ilişkisinin tarafları için çocuk işçilik, kadın işçilerin hakları, sendikalı işçi, işçi ölümleri, sigortasız çalıştırma, asgari ücretin altında çalıştırma, haksız fesih, muvazaalı çalışma (gerçek çalışma türünden farklı göstererek)  gibi pek çok konu başlığında yaşanacak sorunların çözümü için de avukatlarımıza danışabilirsiniz.


    İletişime Geç
    close slider

      WhatsApp chat